WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก กลุ่มความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 10  10
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 15  15
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 12  19
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 37 44
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
4  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 19  20
5  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  
6  สตรีวิทยา ๒ 30  30
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 52 50
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
7  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 16  16
8  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 22  22
9  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 11  12
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 49 50
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
10  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9
11  สารวิทยา 11  15
12  หอวัง 11  11
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 27 35
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
13  เทพลีลา 10
14  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 14  18
15  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 15  15
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 34 43
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
16  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 23  24
17  ฤทธิยะวรรณาลัย 8
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 31 32
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
18  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16  15
19  พรตพิทยพยัต 55  45
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 71 60
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
20  บางกะปิ 11
21  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 19  20
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 26 31
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
22  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 10
23  สุรศักดิ์มนตรี 18  18
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 25 28
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
24  วัดสุทธิวราราม 8
25  สตรีศรีสุริโยทัย 12  12
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 20 20
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
26  วชิรธรรมสาธิต 11  11
27  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 15  15
28  สิริรัตนาธร 26  26
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 52 52
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 424 445