WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน
โรงเเรียนแข่งขันสูง  
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 297)
74 64 80 85 78 59 30 34 262 242 504
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x  320สอบคัดเลือก 301 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
46 42 27 40 28 29 25 19 126 130 256
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x  450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 270)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
98 101 126 93 48 44 34 19 306 257 563
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 243)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 83 119 119 40 47 24 20 269 269 538
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1670 304 290 352 337 194 179 113 92 963 898 1861
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 240)
93 87 90 64 46 59 26 37 255 247 502
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x  540สอบคัดเลือก 520 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
81 87 87 77 59 55 27 21 254 240 494
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
51 22 52 29 31 40 33 25 167 116 283
8 สตรีวิทยา ๒  x  585สอบคัดเลือก 555 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต 351)
ความสามารถพิเศษ 30 คน
93 113 131 160 90 117 71 99 385 489 874
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1845 318 309 360 330 226 271 157 182 1061 1092 2153
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 216)
28 29 40 36 38 27 20 10 126 102 228
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x  450สอบคัดเลือก 428 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 270)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
97 95 133 125 52 82 50 53 332 355 687
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x  480สอบคัดเลือก 480 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 288)
39 38 40 45 44 40 54 42 177 165 342
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  360สอบคัดเลือก 344 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 216)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
99 150 112 136 39 58 40 46 290 390 680
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  405สอบคัดเลือก 393 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 243)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
97 84 99 79 40 30 30 36 266 229 495
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2055 360 396 424 421 213 237 194 187 1191 1241 2432
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 120)
31 17 10 13 10 9 11 7 62 46 108
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x  450สอบคัดเลือก 441 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 270)
ความสามารถพิเศษ 9 คน
85 83 82 93 55 81 38 50 260 307 567
16 หอวัง  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
121 139 155 204 79 113 59 63 414 519 933
17 สารวิทยา  x  450สอบคัดเลือก 435 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 270)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
75 76 81 120 71 84 69 61 296 341 637
18 ราชวินิตบางเขน   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 168)
37 36 29 30 17 14 39 6 122 86 208
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1920 349 351 357 460 232 301 216 187 1154 1299 2453
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา  x  405สอบคัดเลือก 395 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 243)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
100 102 66 80 32 40 23 21 221 243 464
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 264)
89 94 57 46 34 23 12 10 192 173 365
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x  540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
101 91 121 153 78 83 78 71 378 398 776
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x  360สอบคัดเลือก 342 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 216)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
85 77 70 38 48 40 44 28 247 183 430
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1745 375 364 314 317 192 186 157 130 1038 997 2035
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x  480สอบคัดเลือก 456 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 288)
ความสามารถพิเศษ 24 คน
68 77 106 98 58 34 14 25 246 234 480
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
87 74 80 89 42 49 35 34 244 246 490
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
29 16 25 28 19 17 10 17 83 78 161
26 ฤทธิยะวรรณาลัย  x  540สอบคัดเลือก 532 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
155 165 162 161 95 136 41 32 453 494 947
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
104 86 86 104 67 59 40 22 297 271 568
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1980 443 418 459 480 281 295 140 130 1323 1323 2646
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 168)
69 116 128 131 86 104 47 64 330 415 745
29 พรตพิทยพยัต  x  495สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 237 + นอกเขต 237)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
94 72 85 81 37 34 21 23 237 210 447
30 ราชดำริ   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 264)
76 96 60 62 31 44 27 35 194 237 431
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x  585สอบคัดเลือก 570 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต 351)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 122 160 170 130 146 79 101 471 539 1010
32 ศรีพฤฒา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 240)
100 92 21 29 22 13 9 17 152 151 303
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2200 441 498 454 473 306 341 183 240 1384 1552 2936
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
70 77 70 81 66 67 61 45 267 270 537
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  405สอบคัดเลือก 405 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 243)
- 167 - 125 - 93 - 49 - 434 434
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  630สอบคัดเลือก 610 คน
(ในเขต 378 + นอกเขต 378)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
149 82 173 94 122 77 60 29 504 282 786
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 297)
86 93 161 168 94 122 50 69 391 452 843
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 168)
48 31 34 18 11 10 17 10 110 69 179
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2350 353 450 438 486 293 369 188 202 1272 1507 2779
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x  225สอบคัดเลือก 215 คน
(ในเขต 135 + นอกเขต 135)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 78 - 72 - 60 - 32 - 242 242
39 พุทธจักรวิทยา   80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 48 + นอกเขต 48)
15 13 7 5 4 6 2 2 28 26 54
40 สุรศักดิ์มนตรี  x  450สอบคัดเลือก 432 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 270)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
114 93 80 60 36 35 25 13 255 201 456
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 120)
14 7 7 9 5 10 8 9 34 35 69
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 955 143 191 94 146 45 111 35 56 317 504 821
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 240)
53 42 59 66 37 24 21 20 170 152 322
43 เจ้าพระยาวิทยาคม   120สอบคัดเลือก 120 คน
(ในเขต 72 + นอกเขต 72)
10 1 7 5 7 3 6 7 30 16 46
44 วัดสุทธิวราราม  x  405สอบคัดเลือก 397 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 243)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
110 - 160 - 128 - 61 - 459 - 459
45 สตรีศรีสุริโยทัย  x  240สอบคัดเลือก 228 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 144)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- 136 - 121 - 67 - 34 - 358 358
46 ยานนาเวศวิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
59 47 48 44 38 34 22 18 167 143 310
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1485 232 226 274 236 210 128 110 79 826 669 1495
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 216)
55 63 60 48 26 21 17 9 158 141 299
48 วชิรธรรมสาธิต  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
102 88 85 92 46 65 36 45 269 290 559
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 243)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- 125 - 104 - 47 - 25 - 301 301
50 ปทุมคงคา   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 216)
85 - 63 - 35 - 16 - 199 - 199
51 มัธยมวัดธาตุทอง   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 192)
53 52 33 54 26 22 10 13 122 141 263
52 สิริรัตนาธร  x  540สอบคัดเลือก 514 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 324)
ความสามารถพิเศษ 26 คน
78 67 107 115 67 65 25 35 277 282 559
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2525 373 395 348 413 200 220 104 127 1025 1155 2180
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20730 3691 3888 3874 4099 2392 2638 1597 1612 11554 12237 23791