WEB3
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


Login เข้าสู่รับบรับสมัครนักเรียน
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับครู - อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่
 
โรงเรียน :